Hỗ trợ khách hàng

Nhận/Chuyển Kim Cương?

Last Updated: Mar 21, 2016 10:19AM ICT

Chức năng này dùng để Nhận hoặc Chuyển Kim Cương giữa các thiết bị với nhau hoặc giữa những người chơi với nhau.

Chuyển Kim Cương:

- Vào mục [Chuyển tiền], chọn số Kim Cương muốn chuyển đi.
Ví dụ: Bạn chuyển đi 200 Kim Cương.

- Người chuyển sẽ nhận được 1 mã chuyển Kim Cương, đưa mã đó cho người nhận để họ nhập vào nhận Kim Cương.
Ví dụ: Mã chuyển Kim Cương của bạn được tạo ra là: AABBCC


Nhận Kim Cương

- Người nhận vào mục [Chuyển tiền], nhập mã  nhận Kim Cương mà người khác đã tạo ra cho bạn.
Ví dụ: Mã nhận Kim Cương người khác đã tạo ra cho bạn là AABBCCC, bạn nhập vào để nhận 200 Kim Cương.

Thông tin liên hệ

  • Email: vietcasino.cs@gmail.com Phone: 091 2024 474
vietcasino.cs@gmail.com
https://cdn.desk.com/
false
desk
Loading
seconds ago
a minute ago
minutes ago
an hour ago
hours ago
a day ago
days ago
about
false
Invalid characters found
/customer/en/portal/articles/autocomplete